Dokumentacija poslovnih sustava

Korisnicka dokumentacija sadrži više stotina stranica podijeljenih u dokumente prema kategorijama i temama. Dio dokumentacije je dostupan samo uz prijavu. Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli koristiti cjelokupnu dokumentaciju poslovnih sustava. Korisnicima preporučamo da koriste isto ime i lozinku koju koriste i u radu sa sustavom. Pretraživati možete koristeći filter za traženje unutar naslova i/ili unutar sadržaja dokumentacije, a dodatno možete sužavati izbor birajući područje u kojem mislite da se dokumentacija nalazi.

Naslov Opis Rev Datumsort ascending
Rabati, popusti, cassa sconto
U prodajnim aktivnostima često dolazi do potrebe automatiziranja dodjeljivanja rabata i popusta.Poslovni sustav sadrži mehanizme koji omogućuju...
18.04.2018 - 11:37
Pisarnica, urudžbeni zapisnik i pismohrana

VAŽNO: nova aplikacija iste namjene, realizirana na cloud tehnologiji, se nalazi...

30.10.2017 - 10:59
Fiskalizacija u poslovnom sustavu

Temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji se primjenjuje od 01.01.2013 obveznici fiskalizacije (pravne i fizičke osobe - obveznici...

16.01.2017 - 15:15
Predlošci evidencija 20.10.2016 - 17:11
SEPA nalog za plaćanje
SEPA (Single Euro Payment Area) nalog za plaćanje je novi format zbrojnog naloga za prijenos u novom xml formatu. koji se u RH...
10.06.2016 - 16:57
Elektronsko plaćanje obveza
Elektronsko plaćanje obveza podrazumjeva forimiranje datoteke sa dospjelim tekućim obvezama prema partnerima (dobavljačima,državi,kreditorima,...
10.06.2016 - 15:18
Izrada računa
Račun je dokument odnosno isprava koja se izdaje kupcu - primatelju dobra ili usluge,specificirajući u njemu kvantitativno i kvalitativno...
04.04.2016 - 18:31
OPZ-STAT-1
Izvještaj OPZ-STAT-1 je statistički izvještaj o dospjelim a neplaćenim potraživanjima na dan (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.) a koja nisu naplaćena...
03.02.2016 - 10:12
Izvještaji - matični podaci/partneri
Izvještaji su pregled i ispis matičnih podataka partnera (kupci,dobavljači,zaposlenici,suradnici u MLM).Podaci partnera se ispisuje u formatu...
02.02.2016 - 11:10
E-obrasci
E-obrasci (dokumenti) je funkcionalnost u poslovnom sustavu koja omogućuje izradu elektroničkih dokumenata (datoteka) i njihovu razmjenu s...
01.02.2016 - 16:48
Izrada dokumenta promjenom statusa
Promjenom statusa dokumenta u poslovnom sustavu automatski se generira jedan ili više drugih vrsta dokumenata istovjetnog sadržaja (zaglavlje...
29.01.2016 - 17:55
Brzi unos asortimana
Brzi unos asortimana je opcija  - obrada kojom su u matične podatke asortimana dodaju osnovni obvezni podaci o artiklima koji se nužni da bi se...
29.01.2016 - 17:55
Brzi unos neformalnog partnera
Neformalni partneri su registar partnera s kojima je uspostavljena neobvezujuća korespodencija (telefonski upiti,e-mail upiti,upiti faksom ili...
29.01.2016 - 17:55
Brzi unos partnera osobe
Registar partnera - osobe sadrži podatke o fizičkim osobama s kojima je uspostavljen dužničko - vjerovnički odnos (DVO) za isporuke ili...
29.01.2016 - 17:55
Brzi unos kupca/dobavljača
Registar kupaca/dobavljača sadrži podatke o partnerima - pravnim osobama s kojima je uspostavljen dužničko - vjerovnički odnos (DVO) za...
29.01.2016 - 17:55
Kopiranje dnevnih u mjesečne radne listove
Dnevna evidencija radnog vremena radnika može se kopirati u mjesečnu evidenciju radnog vremena odnosno u mjesečne radne listove koji su osnov...
29.01.2016 - 17:55
Obrade partneri
Obradama se automatski ažuriraju (nadopunjuju ili mijenjaju) matični podaci partnera u poslovnom sustavu na osnovu evidentiranih podataka kroz...
29.01.2016 - 17:55
Obrade - proizvodnja
Obrade su automatizirani postupci kojima su u proizvodnom procesu ubrzava izrada robno - materijalnih dokumenata i osigurava dokumentacijska...
29.01.2016 - 17:55
Obrade prodaja
Obrade su automatizirani postupci kojima su u prodajnom procesu ubrzava izrada poslovnih dokumenata i osigurava dokumentacijska sljedivost....
29.01.2016 - 17:55
Obrade logistike
Obradama se kreiraju popratni dokumenti paketne dostave (paketne liste i sl.) i datoteka (zapis u elektronskom obliku) za vanjsku službu dostave...
29.01.2016 - 17:55

Pages