Skip to main content
Imovina je aplikacija za evidentiranje svih vrsta imovine i izračun amortizacije (ispravak vrijednosti) za bilo koji vremenski period.U programu je moguće voditi i evidenciju dugotrajne imovine za koju se ne obračunava amortizacija kao što su zemljišta i šume, zatim sitnog inventara i osobnih zaduženja.
Amortizacija (ispravak vrijednosti) se obračunava automatski primjenom linearne (proporcionalne) metode. Aplikacija sadrži funkcionalnost Ispravak - mogućnost produženja amortizacijskog razdoblja uz zadržavanje iste amortizacijske stope i mogućnost zadržavanja dužine amortizacijskog razdoblja uz promjenu iznosa amortizacije u preostalim (neobračutanim) razdobljima. Korisnik ima i mogućnost definiranja vlastite (interne) stope po kojoj želi vršiti obračun amortizacije za neku dugotrajnu imovinu. Svi podaci i obračuni amortizacije za svaku pojedinu dugotrajnu imovinu mogu se ispisati, poslati e - poštom ili izvesti u excel (xls), pdf ,html ili csv datoteku.
 
 1. Unos trajne imovine
 2. Amortizacijske skupine trajne imovine (amortizacijske skupine,grupe - skupine)
 3. Amortizacije trajne imovine (plan,obračun - zaključivanje,interna stopa)
 4. Promjene tijekom amortiziranja (promjena nabavne vrijednosti,promjena amortizacijske skupine - stope,promjena statusa, promjena ostatka vrijednosti)
 5. Inventura trajne imovine (inventurna lista,inventurne razlike)
 6. Izvještaji (popis,obračunata amortizacija,slanje e - poštom)
 7. Sitan inventar i osobna zaduženja (unos,otpis)
 8. Pregled,ispis i slanje podataka (pretraživanje tabličnog prikaza,grupiranje podataka,slanje e - poštom)
 9. Dijeljenje aplikacije (dodavanje novih korisnika,izmjena korisničkih prava,dijeljenje korisničkih prava)
 10. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata,dodavanje postojećih objekata)

Uvod i besplatno korištenje aplikacije      I m o v i n a    > > 

Kod unosa zapisa u aplikaciju Imovina ► Polja označena sa * obvezno popuniti. ► Ikona s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke.   .

Unos trajne imovine


 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovine
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Amortizacijska skupina - odabrati naziv amortizacijske skupine u koju svrstavamo trajnu imovinu
Inventarni broj - upisati inventarsku oznaku trajne imovine ►ukoliko se upiše 0 (nula) inventarni broj se automatski generira
Naziv - upisati naziv trajne imovine
Zaprimanje - upisati datum stavljanja trajne imovine u upotrebu
Datum početka amortiziranja - automatski se upisuje prvi dan mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je trajna imovina stavljena u uporabu ili upisati datum početka amortiziranja trajne imovine (ne smije biti manji od datuma zaprimanja)
Datum rashoda - automatski se izračunava na temelju odabrane amortizacijske skupine i datuma zaprimanja.ili upisati datum rashoda trajne imovine (ne smije biti manji od datuma početka amortiziranja)
Prethodno amortiziran iznos - upisati iznos prethodno obračunate amortizacije (akumulirana amortizacija).Upisuje se za trajnu imovinu koja je nabavljena i amortizirana prije unosa u modul Imovina.
Pod datum početka amortiziranja za prethodno već amortiziranu trajnu imovinu obvezno se upisuje prvi dani mjeseca u kojem počinje obračun amortizacije u modulu Imovina.
Nabavna vrijednost - upisati iznos nabavne vrijednosti trajne imovine ►kliknuti na ikonu "Kalkulator" s desne strane polja za izračun nabavne vrijednosti 
Ostatak vrijednosti - upisati iznos ostatka vrijednosti trajne imovine na kraju amortizacijskog vijeka ukoliko se koristi obračun amortizacije s ostatkom vrijednosti 
Slika - za unos slike trajne imovine otvoriti Wysiwyg editor
Status - odabrati
Aktivno - za trajnu imovinu koji se koristi
Prekid amortiziranja - za trajnu imovinu koja se privremeno ne koristi
Spremno za prodaju ili zbrinjavanje ili nedostaje - za trajnu imovinu pripremljenu za prodaju ili rashod
NIje u uporabi - za prodanu ili rashodovanu trajnu imovinu
Lokacije imovine - odabrati lokaciju smještaja trajne imovine
Primatelj ili korisnik - odabrati odgovornu osobu zaduženu za trajnu imovinu 
Ispravak - za korekciju (povećanje/smanjenje) mjesečnih amortizacijskih perioda zbog promjene nabavne vrijednosti trajne imovine
isključen - promjenom nabavne vrijednosti tijekom amortiziranja mijenja se broj amortizacijskih perioda sukladno promjeni nabavne vrijednosti
uključen - promjenom nabavne vrijednosti tijekom amortiziranja ne mijenja se broj amortizacijskih perioda
Dodatni opis - upisati kroz Wysiwyq editor
Identifikator - proizvoljan unos
Oznaka - proizvoljan unos    
Zaprimljena imovina automatski se označava QR kodom   

Amortizacijske skupine trajne imovine


 • definira se korisni (amortizacijski) vijek trajanja trajne imovine i stopa amortizacije

Unos amortizacijske skupine

 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Amortizacijske  skupine
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Skupine trajne imovine - odabrati naziv osnovne grupe trajne imovine u koju se dodaje amortizacijska skupina
Šifra - upisati proizvoljnu šifru amortizacijske skupine
Naslov - upisati naziv amortizacijske skupine trajne imovine
Razdoblje amortizacije u godinama - upisati godine korisnog (amortizacijskog) vijeka trajanja trajne imovine
Na osnovu upisanog vijeka korištenja automatski se izračunava stopa amortizacije
Koristi se ►uključeno / Ne koristi se►isključeno     

Unos skupine trajne imovine

 • skupine (grupe) se koriste za razvrstavanje trajne imovine prema vrsti i namjeni (građevinski objekti,postrojenja i oprema itd)
 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Amortizacijske  skupine
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Pokaži okruženje"
 • u Okruženju odabere se ►Nadređeni podaciSkupine trajne imovine
 • na radnoj traci klikne se na ikonu"Dodaj novi red"
Šifra - upisati šifru skupine (grupe) trajne imovine
Nadskupina - odabrati naziv nadskupine trajne imovine u koju se dodaje skupina (grupa)
Grupa - upisati naziv skupine (grupe) trajne imovine
Konto nabavne vrijednosti- upisati konto (račun) glavne knjige na koji će se knjižiti nabavna vrijednost trajne imovine
Konto akumulirane amortizacije - upisati konto (račun) glavne knjige na koji će se knjižiti akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti) trajne imovine
Konto troška amortizacije- upisati konto (račun) glavne knjige na koji će se knjižiti trošak amortizacije trajne imovine       

Amortizacija trajne imovine


 • amortizacija se obračunava primjenom ravnomjerne (proporcionalne) metode 

Plan amortizacije

 • automatski se izračunava nakon spremanja (ikona "Pošalji")  unešenih podataka trajne imovine za svaki period (mjesec) amortizacijskog vijeka
 • amortizacijski periodi (mjeseci) izračunavaju se i iskazuju u zavisnosti od unešenog datuma početka amortiziranja
  • ako je unešen stvarni datum početka amortiziranja amortizacija će biti izračunata za sve periode amortiziranja (bilo prošle bilo buduće)
  • ako je kao datum početka amortiziranja unešen datum početka korištenja modula Imovina amortizacija će biti izračunata samo za buduće periode amortiziranja
 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovine
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zapis trajne imovine
 • odabere se kartica (tab) ►Plan amortizacije

Obračun - Zaključivanje obračunskog perioda

 • zaključivanjem obračunata amortizacija u Planu amortizacije za odabrani period (mjesec) postaje nepromjenjiva
 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovine
 • pod Postupci odabere se ►Zaključivanje perioda
Godina - upisati godinu
Mjesec - odabrati mjesec (amortizacijski period) za  koji se zaključuje obračun amortizacije
za unos / promjenu dodatnih parametara kliknuti na tipku + (1)
Mjesto troška - odabrati lokaciju smještaja trajne imovine ►zaključuje se samo obračun amortizacije trajne imovine koja je smještena na odabranoj lokaciji
Obrisati - odabrati
Ne - zaključuje se obračun amortizacije za odabrani period i za sve prethodne a nezaključane periode
Da - otključava se (postaje promjenjiv) obračun amortizacije za odabrani period ►otključavanje se provodi kronološki od zadnjeg zaključenog perioda prema prvom

Interna stopa amortizacije

 • omogućuje da se u pojedinim periodima amortiziranja koristi stopa amortiziranja različita od stope koja proizlazi iz amortizacijske skupine u koju je svrstana trajna imovina
 • definira se po periodima (mjesec) amortiziranja za svaku pojedinu trajnu imovinu
 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovine
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zapis trajne imovine
 • odabere se kartica (tab) ►Interna amortizacijska stopa
 • u kartici se odabere godina / mjesec korištenja interne amortizacijske stope ►period ne smije biti zaključan
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Izbornik tabličnog prikaza""Uredi označeni zapis"
Godina - automatski se popunjava
Mjesec - automatski se popunjava
Stopa - upisati internu mjesečnu stopu amortizacije
Opis - proizvoljan unos
 • u Planu amortizacije automatski se ažurira stopa i iznos amortizacije za odabrani period       

Promjene tijekom amortiziranja


 • promjenom nabavne vrijednosti, amortizacijske stope ili statusa imovine automatski se mijenjaju samo zapisi nezaključanih perioda amortiziranja u Planu amortizacije

Promjena nabavne vrijednosti

 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovine
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se trajna imovina kojoj se mijenja nabavna vrijednost
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Izbornik tabličnog prikaza" "Uredi označeni zapis"
 • u polju Nabavna vrijednost upiše se nova (promijenjena) nabavna vrijednost
 • u Planu amortizacije automatski se ažuriraju mjesečne stope i iznosi amortizacije za nezaključane periode u zavisnosti od odabranog načina ispravka     

Promjena amortizacijske stope

 • unese se amortizacijska skupina trajne imovine s novom stopom amortizacije
 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovine
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se trajna imovina kojoj se mijenja stopa amortizacije
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Izbornik tabličnog prikaza"Uredi označeni zapis"
 • u polju Amortizacijska skupina odabere se naziv amortizacijske skupine s novom stopom
 • u Planu amortizacije automatski se ažuriraju mjesečna stopa i  iznosi amortizacije za nezaključane periode u zavisnosti od odabranog načina ispravka         

Promjena statusa imovine

 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovine
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se trajna imovina kojoj se mijenja status
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Izbornik tabličnog prikaza" "Uredi označeni zapis"
 • pod Status odabere se
  • Prekid amortiziranja - za trajnu imovinu koja se privremeno ne koristi
   • imovina se isključuje iz mjesečnih obračuna amortizacije
   • u Planu amortizacije iznos amortizacije za preostale nezaključane periode svodi se na 0,00
   • vraćanjem statusa u Aktivno u Planu amortizacije mjesečni iznosi amortizacije i preostali broj perioda amortiziranja ažuriraju se zavisnosti od odabranog načina ispravka ►produžuje se period amortiziranja uz isti iznos amortizacije ili se povećava mjesečni iznos amortizacije uz isti broj perioda amortiziranja
  • Spremno za prodaju ili zbrinjavanje ili nedostaje - za trajnu imovinu pripremljenu za prodaju ili rashod
   • u Planu amortizacije iznos amortizacije za preostale nezaključane periode svodi na 0,00
   • imovina se trajno isključuje iz obračuna amortizacije
  • NIje u uporabi - za prodanu ili rashodovanu trajnu imovinu
   • u Planu amortizacije iznos amortizacije za preostale nezaključane periode svodi se na 0,00
   • imovina se trajno isključuje iz obračuna amortizacije

Promjena ostatka vrijednosti

 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovine
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se trajna imovina kojoj se mijenja ostatak vrijednosti
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Izbornik tabličnog prikaza" "Uredi označeni zapis"
 • u polju Ostatak vrijednosti upiše se novi (promijenjeni) ostatak vrijednosti na kraju amortizacijskog vijeka
 • u Planu amortizacije automatski se ažuriraju mjesečne stope i iznosi amortizacije za nezaključane periode u zavisnosti od odabranog načina ispravka     
   

Inventura trajne imovine


Inventurna lista

 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Godišnja inventurna lista
 • za ispis inventurne liste u papirnatom obliku na radnoj traci odabere se ikona ►"Ispis i slanje podataka" i odabere format ispisa (pdf,xls,html,csv)

Inventurne razlike

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se trajna imovina
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Izbornik tabličnog prikaza" "Uredi označeni zapis"
Kol - kod manjka upisati 0 (nula)
Zaključeno - uključiti
kod manjka - automatski se mijenja status trajne imovine ►iz Aktivno u ►Spremno za prodaju ili zbrinjavanje ili nedostaje i isključuje iz obračuna amortizacije
kod viška - prije zaključivanja unijeti trajnu imovinu u registar
Zaključak inventure trajne imovine obvezno se provodi prije zaključivanja zadnjeg amortizacijskog perioda (12 mjesec) u godini.
Barkod - upisati kroz Wysiwyg editor
Napomena - upisati kroz Wysiwyg editor
Odobrenje zapisa - automatski se popunjava loginom korisnika koji je zaključio inventurni zapis     

Izvještaji


Izvještaji

 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovineIzvještaji
  • Popis imovine i godišnji obračun amortizacije ►pregled obračunate amortizacije trajne imovine za poslovnu godinu

 • Projekcija vrijednosti imovine ►pregled stanja knjigovodstvene (sadašnje) vrijednosti trajne imovine po godinama

 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Registar imovine
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Pokaži okruženje"
 • u Okruženju odabere se ►Detalji
  • Amortizacija - prethodni mjesec ►pregled trajne imovine i obračunate amortizacije za prethodni mjesec
  • Amortizacija - tekući mjesec ►pregled trajne imovine i obračunate amortizacije za tekući mjesec
  • Amortizacija - sljedeći mjesec ►pregled trajne imovine i obračunate amortizacije za sljedeći mjesec        

Slanje e - poštom

 • u filteru izvještaja uključiti check box ►Pošalji putem e- maila (1)
 • u polju e-mail upisati ili odabrati e-mail adresu (2)

Sitan inventar i osobna zaduženja


 • evidencija osobnih zaduženja sitnog inventara i trajne imovine
 • na glavnom izborniku odabere se ►Imovina►Sitan inventar i osobna zaduženja
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Lokacija - odabrati lokaciju smještaja sitnog inventara
Primatelj ili korisnik - odabrati odgovornu / zaduženu osobu za sitan inventar
Inventarni broj - upisati inventarsku oznaku sitnog inventara ►ukoliko se upiše 0 (nula) inventarni broj se automatski generira
Naziv zaduženja - upisati naziv sitnog inventara
Zaprimanje - upisati datum stavljanja sitnog inventara u upotrebu
Nabavna vrijednost - upisati nabavnu vrijednost sitnog inventara
Status - automatski se popunjava
Slika - za unos slike sitnog inventara otvoriti  Wysiwyg editor
Dodatni opis - upisati kroz Wysiwyg editor
Identifikator - proizvoljan unos
Oznaka - proizvoljan unos
 • sitan inventar automatski se otpisuje 100% (jednokratno) u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je sitan inventar stavljen u upotrebu
 • sitan inventar može se unijeti i kroz Registar imovine ►obvezno odabrati amortizacijsku skupinu► 8.0.1 Jednokratni otpis sitnog inventara
 • trajna imovina koja ima popunjeno polje Primatelj ili korisnik automatski se svrstava i u evidenciju osobnih zaduženja

 

x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka