Skip to main content
Aplikacija Ljudski potencijali omogućuje vođenje svih zakonom propisanih podataka zaposlenika, te omogućava evidenciju i praćenje niza drugih karakteristika koje su bitne za praćenje osobnih i radnih karakteristika svih zaposlenika, njihove sposobnosti i osposobljenosti za rad na trenutnim poslovima (radna mjesta).
U aplikaciji se vode matični podaci zaposlenika (ime i prezime,OIB, zvanje,datum rođenja,država i mjesto rođenja,državljanstvo,država, mjesto i adresa prebivališta...),podaci o članovima obitelji, formalnom obrazovanju, radnom mjestu i napredovanju tijekom rada u tvrtki, radnom stažu, liječničkim pregledima i ostalim pravima iz radnog odnosa.
Svaki korisnik pristupa aplikaciji s jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom, te ima pristup onim dijelovima aplikacije koje su mu njegovim korisničkim ovlastima dodijeljena. Aplikacija nudi pregled zapisa prema zadanim kriterijima uz mogućnost pregleda u excel (xls), pdf, html i csv formatu,grafički prikaz te mogućnost ispisa. Korisnicima je na raspolaganju i mogućnost brzog i jednostavnog slanja podataka e - poštom direktno iz aplikacije.
 
 1. Unos matičnih podataka (poslovi - radna mjesta, zaposlenici,adrese,kontakti,račun,obitelj,životopis,liječnički pregled,karijera, ostalo)
 2. Selekcija i odabir zaposlenika (objava natječaja, prikupljanje prijava,pozivi kandidatima,provjera kandidata)
 3. Vrednovanje učinka zaposlenika (postavljanje ciljeva, realizacija ciljeva, vlastita procjena, prihvaćanje ciljeva)
 4. Pregled,ispis i slanje podataka (pretraživanje tabličnog prikaza,grupiranje podataka,slanje e-poštom)
 5. Dijeljenje aplikacije (dodavanje novih korisnika,izmjena korisničkih prava,dijeljenje korisničkih prava)
 6. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata,dodavanje postojećih objekata)
Kod unosa zapisa u aplikaciju Ljudski potencijali► Polja označena sa * obvezno popuniti ► Ikona  s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke   

Unos matičnih podataka 


Unos poslova 

 • na glavnom izborniku odabere se ►Registar ljudskih potencijala►Poslovi
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Šifra - automatski se popunjava ili se ručno upisuje
Naziv posla - upisati naziv radnog mjesta
Min.edukacija ili titula - upisati stručnu spremu potrebnu za radno mjesto
Zvanje - upisati zvanje potrebno za radno mjesto
Vrsta plaće - upisati način izračuna plaće
fiksni iznos bruto - iznos plaće je ugovoreni bruto iznos za puni mjesečni fond sati►alikvotno se korigira ukoliko se sati rada razlikuju od punog mjesečnog fonda sati.
koeficijent - iznos plaće se izračunava kao umnožak koeficijenta i vrijednosti platnog razreda za puni mjesečni fond sati►alikvotno se korigira ukoliko se sati rada razlikuju od punog mjesečnog fonda sati.
bruto sat - iznos plaće se izračunava kao umnožak vrijednosti bruto sata i odrađenih sati rada
Minuli rad - upisati koeficijent povećanja plaće za godinu radnog staža
Ubrzani radni staž - upisati za radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
Period provjere sposobnosti - upisati trajanje probnog rada u mjesecima
Zabrana natjecanja - upisati
Izjava o povjerljivosti - upisati kroz Wysiwyg editor
Trajni zadatak - upisati kroz Wysiwyg editor
Odgovornost - upisati kroz Wysiwyg editor
Rad noću - uključiti check box ukoliko je za radno mjesto određen i rad noću
Prekovremeni rad - uključiti check box ukoliko je za radno mjesto određen i prekovremeni rad
Rad neradnim danom - uključiti check box ukoliko je za radno mjesto određen i rad neradnim danom

Unos zaposlenika

 • na glavnom izborniku odabere se Registar ljudskih potencijala►Zaposlenici
 • na radno traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
 
Slika - unosi se slika zaposlenika
Ime - upisati ime zaposlenika
Prezime - upisati prezime zaposlenika
Naslov ili rang - upisati titulu (kratica zvanja) zaposlenika
Ime oca - upisati ime oca zaposlenika
Ime majke - upisati ime majke zaposlenika
Spol - upisati
Zvanje - upisati zvanje zaposlenika
Bračno stanje - upisati
Šifra - automatski se popunjava ili se ručno upisuje
Radna knjižica - upisati broj radne knjižice
Porezni broj - upisati osobni identifikacijski broj zaposlenika (OIB)
Državljanstvo - upisati državu - državljanstvo zaposlenika
Datum rođenja - upisati datum rođenja zaposlenika
Država rođenja - upisati državu rođenja zaposlenika
Mjesto rođenja - upisati mjesto rođenja zaposlenika
Radna dozvola - upisati broj radne dozvole za zaposlenike strane državljane
Radna dozvola vrijedi do - upisati datum važenja radne dozvole
Agencija za zapošljavanje - upisati naziv agencije koja je ustupila zaposlenika
Broj putovnice - upisati broj putovnice zaposlenika
Država izdavatelj putovnice - upisati državu izdavateljicu putovnice
Mjesto troška - upisati organizacijsku cjelinu (odjel) u koju se raspoređuje zaposlenik
Godišnja satnica - upisati vrstu godišnje satnice rada zaposlenika
Uobičajena vrsta rada - upisati uobičajenu vrstu rada zaposlenika
Dvokratno - check box
isključen - za jednokratno radno vrijeme zaposlenika
uključen - za dvokratno radno radno vrijeme zaposlenika►otvaraju se dodatna polja za upis početka i završetka dvokratnog radnog vremena
Početak uobičajenog radnog vremena - upisati sat početka radnog vremena
Kraj uobičajenog radnog vremena - upisati sat završetka radnog vremena
Geolokacija radnog prostora - širina - upisati zemljopisnu širinu (paralela) mjesta rada zaposlenika
Geolokacija radnog prostora - dužina - upisati zemljopisnu duljinu (meridijan) mjesta rada zaposlenika
Radni staž (godine) - upisati radni staž do početka rada kod poslodavca
Radni staž (mjeseci) - upisati radni staž do početka rada kod poslodavca
Radni staž (dani) - upisati radni staž do početka rada kod poslodavca
Doprinos za mirovinsko osiguranje - upisati vrstu mirovinskog osiguranja zaposlenika
Država prebivališta - upisati državu prebivališta zaposlenika
Mjesto prebivališta - upisati mjesto prebivališta zaposlenika
Adresa prebivališta - upisati ulicu i broj prebivališta zaposlenika
Opis i ostalo - upisati kroz Wysiwyg editor
Koristi se►uključeno / Ne koristi se►isključeno
Od datuma - automatski se upisuje tekući datum

Adrese zaposlenika

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Adrese
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Redni broj - automatski se popunjava ili se ručno upisuje
Vrsta adrese - upisati
Prebivalište ili sjedište - za adresu boravišta / prebivališta zaposlenika►zaposlenik može imati samo jednu adresu prebivališta
Adresa na poslu - za adresu glavnog (stalnog) mjesta rada zaposlenika►zaposlenik može imati više adresa na poslu
Adresa na poslu - privremena - za adrese rada zaposlenika koji rade na različitim mjestima►zaposlenik može imati više adresa na poslu
Pomoćni naslov - upisati
Država - upisati državu prebivališta ili rada zaposlenika
Grad - upisati mjesto prebivališta ili rada zaposlenika
Adresa - uplisati ulicu i broj prebivališta ili rada zaposlenika

Kontakti zaposlenika

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Kontakti
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Grupa - upisati naziv grupe u koju svrstavamo kontakt
Kontakt - upisati ime i prezime osobe za kontakt
Slika - unosi se slika osobe za kontakt
Telefon - upisati broj fiksnog telefona
Fax - upisati broj telefaxa
Mobilni telefon - upisati broj mobilnog telefona
E-pošta - upisati adresu elektroničke pošte
Web stranica - upisati adresu web stranicu
Internetski poziv - upisati
Napomena - upisati kroz Wysiwyg editor
Prilog - upisati kroz Wysiwyg editor

Bankovni račun zaposlenika

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Bankovni račun
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Redni br. - automatski se popunjava ili se ručno upisuje
Tip - upisati tip novčanog računa zaposlenika
Namjena - upisati namjenu novčanog  računa zaposlenika►može biti aktivan samo jedan račun sa istom namjenom
Banka - upisati naziv banke u kojoj je otvoren novčani račun zaposlenika
Bankovni račun / IBAN - upisati IBAN oznaku novčanog računa zaposlenika
Koristi se►uključeno / Ne koristi se►isključeno

Obitelj zaposlenika

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Obitelj
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Obitelj - upisati srodstvo s zaposlenikom
Ime i prezime - upisati ime i prezime člana obitelji zaposlenika
Datum rođenja - upisati datum rođenja člana obitelji zaposlenika
Uzdržavani član - odabrano
Da - član obitelji je uzdržavani član►zaposlenik koristi porezni odbitak za člana obitelji
Ne - član obitelji nije uzdržavani član►zaposlenik ne koristi porezni odbitak za člana obitelji
Od datuma - upisati datum početka korištenja poreznog odbitka za člana obitelji zaposlenika
Do datuma - upisati datum završetka korištenja poreznog odbitka za člana obitelji zaposlenika
Spol - upisati
Matični broj - upisati JMBG člana obitelji zaposlenika
Porezni broj - upisati OIB člana obitelji zaposlenika
Zdravstveno osiguranje - odabrano
Da - zaposlenik je nositelj zdravstvenog osiguranja za člana obitelji 
Ne - zaposlenik nije nositelj zdravstvenog osiguranja za člana obitelji
Broj  zdravstvenog osiguranja - upisati broj zdravstvenog osiguranja člana obitelji
Napomena - upisati kroz Wysiwyg editor

Životopis zaposlenika

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Životopis
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Skupina - upisati naziv strukture životopisa
Od - upisati datum
Do - upisati datum
Opis - upisati kroz Wysiwyg editor  

Liječnički pregled

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Liječnički pregled
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Vrsta liječničkog pregleda - upisati vrstu pregleda
Planirani datum - upisati planirani datum pregleda
Napravljeno - upisati datum obavljanja  pregleda
Nalaz - upisati nalaz obavljenog pregleda kroz Wysiwyg editor
Nesposobnost - ako je zaposleniku utvrđena nesposobnost za rad uključiti check box
Napomena - upisati razloge nesposobnosti za rada kroz Wysiwyg editor

Karijera

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Karijera
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Organizacijska cjelina - upisati organizacijsku cjelinu u koju se raspoređuje zaposlenik
Radno mjesto - upisati naziv radnog mjesta zaposlenika
Naziv - upisati naziv poslova radnog mjesta zaposlenika
Naslov ili rang - upisati stečenu titulu zaposlenika
Diploma - unosi se slika diplome
Vrsta ugovora - upisati vrstu ugovora o radu zaposlenika
Ugovor - upisati poveznicu (link) na ugovor 
Godišnja satnica - upisati vrstu godišnje satnice rada zaposlenika
►kod upisa skraćenog radnog vremena zaposlenika otvaraju se dodatna polja za upis
Naša suglasnost - upisati poveznicu (link) na suglasnosti dane zaposleniku za rad kod drugih poslodavaca
Primljena suglasnost - upisati poveznicu (link) na primljene suglasnosti za rad od drugih poslodavaca 
Preporuka - upisati preporuke zaposlenika kroz Wysiwyg editor
Probni rad - uključiti ako je ugovor o radu zaključen uz probni rok►dodatna polja za upis
Period u mjesecima - upisati vrijeme trajanje probnog roka u mjesecima
Praćenje i završno mišljenje - za probni rok upisati kroz Wysiwyg editor
Pripravnički staž - uključiti ako se odrađuje pripravnički staž►dodatna polja za upis
Pripravnički period - upisati vrijeme trajanja pripravničkog staža u mjesecima
Praćenje i završno mišljenje - za pripravnički staž upisati kroz Wysiwyg editor
Od datuma - upisati datum početka rada na odabranom radnom mjestu
Do datuma - upisati datum prestanka rada na odabranom radnom mjestu 

Ostali statusi

 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Ostali statusi
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Status - upisati vrstu statusa (drugi podaci u svezi s radnim odnosom)
Od datuma - upisati datum početka
Do datuma - upisati datum završetka
Opis - upisati kroz Wysiwyg editor   

Vrednovanje učinka zaposlenika


Pristup podacima

 • rukovoditelj (odgovorna osoba)
  • postavljanje ciljeva - unos, mijenjanje,pregled i potvrda prihvaćanja
  • realizacija ciljeva - unos, mijenjanje, pregled i potvrda prihvaćanja
  • vlastita procjena - pregled
 • zaposlenik
  • postavljenje ciljeva - pregled i potvrda prihvaćanja
  • realizacija ciljeva - pregled i potvrda prihvaćanja
  • vlastita procjena - unos, mijenjanje i potvrda prihvaćanja

Postavljanje ciljeva

 • na glavnom izborniku odabere se ►Evaluacija učinka►Postavljanje ciljeva
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Radnik - upisati ime i prezime zaposlenika za kojeg se postavljaju radni ciljevi
Godina - upisati godinu za koju se postavljaju radni ciljevi
Radno mjesto - upisati radno mjesto zaposlenika
Mjesto troška - upisati organizacijsku cjelinu u kojoj radi zaposlenik
Rukovoditelj - upisati ime i prezime rukovoditelja nadređenog zaposleniku
Planirani bruto iznos bonusa - upisati iznos
Vrijednosna skala - automatski se popunjava vrijednosnom skalom
Težina ciljeva - automatski se popunjava vrstom/udjelom cilja
►Za definiranje vrijednosne skale na radnoj traci klikne se na ikonu►"Pokaži okruženje"►Nadređeni podaci►Skala vrijednosti
►Za definiranje vrste ciljeva na radnoj traci klikne se na ikonu►"Pokaži okruženje"►Nadređeni podaci►Ciljevi
Prihvaćeno od zaposlenika - potvrđuje zaposlenik
Verificirao voditelj - potvrđuje (verificira) voditelj
Nakon prihvaćanja postavljeni ciljevi ne mogu se mijenjati.
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se unešeni zapis za zaposlenika
 • odabere se kartica (tab) ►Korporativni ciljevi ili Individualni ciljevi ili Osobna postignuća
 • na radnoj traci klikne se na ikonu "Dodaj novi red"
Cilj - upisati vrstu  cilja
Vrijednosna skala - upisati vrijednosnu skalu za postavljeni cilj
Iznos cilja - upisati ciljanu vrijednost (iznos, datum)
Opis cilja - upisati
Težina cilja (%) - upisati težinu postavljenog  cilja u %

Realizacija ciljeva

 • na glavnom izborniku odabere se ►Evaluacija►Realizacija ciljeva
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zapis za odabranog zaposlenika
 • odabere se kartica (tab) ►Korporativni ciljevi ili Individualni ciljevi ili Osobna postignuća
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zapis cilja
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Izbornik tabličnog prikaza"►"Uredi označeni red"
Realizirani iznos - upisati ostvarenu vrijednost (iznos,datum ocjena) cilja
Postotak realizacije - izračunava se prema vrijednosnoj skali ►realizirani iznos / iznos cilja
Ponderirani postotak realizacije - izračunava se u % ►postotak realizacije * težina cilja
Komentar realizacije - upisati
Sadržaj polja Cilj, Iznos cilja,Vrijednosna skala, Težina cilja(%) prenosi se iz Postavljanje ciljeva
Sadržaj polja Postotak realizacije i Ponderirani postotak realizacije automatski se izračunava spremanjem zapisa

Vlastita procjena

 • na glavnom izborniku odabere se ►Evaluacija►Vlastita procjena
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zapis za odabranog zaposlenika
 • odabere se kartica (tab) ►Vlastita procjena - stavka
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zapis cilja
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Izbornik tabličnog prikaza"►"Uredi označeni red"

Vlastita procjena - upisati težinu postavljenog cilja u %
Komentar vlastite procjene rezultata - upisati
Ponderirana vlastita procjena - izračunava se u % ►težina cilja * vlastita procjena
Sadržaj polja Cilj, Vrijednosna skala,Težina cilja(%) prenosi se iz Postavljanje ciljeva
Sadržaj polja Ponderirana vlastita procjena automatski se izračunava spremanjem zapisa

Prihvaćanje (potvrda) ciljeva

 • na glavnom izborniku odabere se ►Evaluacija učinaka►Postavljanje ciljeva ili Evaluacija učinaka►Realizacija ciljeva
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zapis za odabranog zaposlenika
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Izbornik tabličnog prikaza"►"Uredi označeni red"
Radnik - ime i prezime zaposlenika
Godina - godina za koju su postavljeni ili realizirani ciljevi
Radno mjesto - naziv radnog mjesta zaposlenika
Mjesto troška - naziv organizacijske cjeline u kojoj radi zaposlenik
Rukovoditelj - ime i prezime rukovoditelja nadređenog zaposleniku
Planirani bruto iznos bonusa - bruto iznos bonusa za 100% realizacije
Ukupni postotak učinka - zbroj ponderiranih postotaka ciljeva ►korporativni + individualni + osobna postignuća
Vrijednosna skala - odabrana vrijednosna skala za ukupni učinak
Učinak - ostvareni ukupni učinak (%) prema vrijednosnoj skali
Realizirani bonus - planirani bruto iznos bonusa * učinak (%)
Vrsta i udio cilja - udio (težina) korporativnih ciljeva (u %) u ukupnim ciljevima
Postotak realizacije korporativnih ciljeva - zbroj ponderiranih postotaka realizacije pojedinačnih korporacijskih ciljeva
Ponderirani postotak korporativnih ciljeva - postotak realizacije korporativnih ciljeva * udio ciljeva
Vrsta i udio cilja - udio (težina) individualnih ciljeva (u %) u ukupnim ciljevima
Postotak realizacije individualnih ciljeva - zbroj ponderiranih postotaka realizacije pojedinačnih individualnih ciljeva
Ponderirani postotak individualnih ciljeva - postotak realizacije individualnih ciljeva * udio ciljeva
Vlastita procjena individualnih ciljeva - zbroj ponderiranih postotaka vlastite procjene pojedinačnih individualnih ciljeva
Vrsta i udio cilja - udio (težina) osobnih postignuća (u %) u ukupnim ciljevima
Postotak realizacije osobnih postignuća - zbroj ponderiranih postotaka realizacije pojedinačnih osobnih postignuća
Ponderirani postotak osobnih postignuća - postotak realizacije osobnih postignuća * udio ciljeva
Vlastita procjena osobnih postignuća - zbroj ponderiranih postotaka vlastite procjene pojedinačnih osobnih postignuća
Prihvaćeno od zaposlenika - potvrđuje zaposlenik
Verificirao voditelj - potvrđuje voditelj

 

x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka