Skip to main content

Aplikacija Plaće je dio n-aos aplikacijske platforme. Namijenjena je obračunu plaće za ugovoreni bruto ili za ugovoreni koeficijent ili za ugovoreni platni razred. Plaće su potpuno povezane s aplikacijom Ljudski potencijali i s aplikacijom za evidenciju radnog vremena.

 1. Vrste radnog odnosa (oporeziva primanja, neoporezviva primanja,primjeri)
   
 2. Obračunski elementi plaće (definiranje elemenata)
   
 3. Podešenja za obračun plaće (podešenja poslova, podešenje rasporeda, obračunski elementi plaće, primici u naravi, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla. primici po osnovi nagrada, naknada i potpora, obustave iz plaće, krediti, bolovanje na teret HZZO, godišnji obračun poreza i prireza iz plaće, bonus ili 13.plaća,
   
 4. Obračun plaće (mjesečni, mjesečni u dva djela, godišnji obračun plaće)
   
 5. Zaključivanje plaće, izrada JOPPD.xml obrasca
   
 6. Zbrojni nalozi za plaćanje (zbrojni nalog za plaćanje neto plaća i obustava po bankama i zbrojni nalog za plaćanje poreza i doprinosa)  
Kod unosa zapisa u aplikaciju Plaće► Polja označena sa * obvezno popuniti ► Ikona  s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke   

Vrste radnog odnosa


Kroz Vrste radnog odnosa podešavaju se vrste plaće (u novcu i u naravi) zaposlenika, vrste drugih primitaka (oporezivi i neoporezivi) zaposlenika, obvezni doprinosi koji se obračunavaju i plaćaju na primanja zaposlenika i porez i prirez na dohodak.
 • na glavnom izborniku odabere se ►Priprema i obračun►Priprema za plaću►Nadređeni podaci►Vrste radnog odnosa
 • na radnoj traci klikne se ikonu ►"Dodaj novi red"

Vrste radnog odnosa - oporeziva primanja

Šifra - upisati
za vrstu plaće - broj u rasponu od 1 do 99
za druge primitke (oporezive) - broje veći od 160
Naziv - upisati naziv vrste primanja ►proizvoljan unos
Šifra stjecatelja - odabrati šifru stjecatelja primitka/osiguranika ►Prilog 2. obrasca JOPPD
Šifra primitka ili obveze doprinosa - odabrati šifru primitka/obveznika doprinosa ►Prilog 3.obrasca JOPPD
Neoporezivi primici i naknade - odabrati ►Nije neoporeziv primitak i naknada
Način isplate - odabrati šifru načina isplate/izvršenja obveze ►Prilog 5. obrasca JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Doprinos za zdravstveno osiguranje u inozemstvu - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Doprinos za zapošljavanje - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Doprinos za zaštitu zdravlja (ozljede) na radu - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Doprinos za mirovinsko osiguranje - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Koristi min. ili max. osnovicu za doprinose - check box
uključen - za vrstu primanja primjenjuje se odredba o najnižoj i najvišoj mjesečnoj osnovici za doprinose
isključen - za vrstu primanja ne primjenjuje se odredba o najnižoj i najvišoj mjesečnoj osnovici za doprinose
Osobni odbitak - odabrati
bez osobnog odbitka - za vrstu primanja ne koristi se osobni porezni odbitak zaposlenika
osobni odbitak - za vrstu primanja koristi se osobni porezni odbitak zaposlenika
uvećani osobni odbitak - za vrstu primanja koristi se uvećani osobni porezni odbitak zaposlenika►invalidi i HRVI
Porez na dohodak - odabrati
bez poreza na dohodak - za vrstu primanja ne obračunava se porez na dohodak
puni porez na dohodak - za vrstu primanja obračunava se porez na dohodak
umanjen porez na dohodak - za vrstu primanja obračunava se umanjem porez na dohodak►HRVI
Koristi se ►uključeno

Vrsta radnog odnosa - neoporeziva primanja

Šifra - upisati broj u rasponu od 100 do 159
Naziv - upisati naziv vrste primanja ►proizvoljan unos
Šifra stjecatelja - odabrati ►Radnik/stjecatelj primitka za koji ne postoji obveza doprinosa za obvezna osiguranja (0000)
Šifra primitka ili obveze doprinosa - odabrati ►Neoporezivi primitak koji ne podlježe obvezi doprinosa za obvezna osiguranja (0000)
Neoporezivi primici i naknade - odabrati šifru neoporezivog primitka/primici koji se ne smatraju dohotkom ►Prilog 4. JOPPD
Način isplate - odabrati šifru načina isplate/izvršenja obveze ►Prilog 5. obrasca JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje - check box ►isključen
Doprinos za zdravstveno osiguranje u inozemstvu - check  box ►isključen
Doprinos za zapošljavanje - check box ►isključen
Doprinos za zaštitu zdravlja (ozljede) na radu - check box ►isključen
Doprinos za mirovinsko osiguranje - check box ►isključen
Koristi min. ili max. osnovicu za doprinose - check box ►isključen
Osobni odbitak - odabrati ►bez osobnog odbitka
Porez na dohodak - odabrati ►bez poreza na dohodak
Koristi se ►uključeno

Primjeri podešenja vrsta radnog odnosa

1.Redovan rad radnika zaposlenog na neodređeno ili određeno vrijeme
 

2.Radnik koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

3.Radnik s invaliditetom

4.Radnik HRVI

5.Plaća u naravi

6.Neisplata plaće

7.Naknada plaće za vrijeme bolovanje na teret HZZO

8.Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

9.Naknada troškova prijevoza na posao i s posla

10.Božićnica - neoporezivi dio

11.Božićnica - oporezivi dio

Obračunski elementi plaće


Elementi plaće obuhvaćaju podatke koje dodajemo zaposlenicima u obračun plaće. Dodaje se :
 • iznos bruto plaće (u novcu i u naravi)
 • doprinosi za obvezna osiguranja (za mirovinsko osiguranje I i II stup, za zdravstveno osiguranje, za zaštitu na radu, za zapošljavanje)
 • porez i prirez na dohodak
 • porezni odbitak (osobni, za uzdržavane članove obitelj, s osnove invalidnosti)
 • dodaci na plaću (za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom i praznikom, za dežurstvo, za pripravnost, za minuli rad)
 • naknade, potpore  i prigodne nagade (prijevoz na posao i posla,terenski dodatak,pomorski dodatak, potpore u slučaju smrti, regres, božićnica i sl.)

Definiranje elementa plaće

 • na glavnom izborniku odabere se ►Priprema i obračun►Priprema za plaću►Nadređeni podaci►Elementi plaće
 • na radnoj traci klikne se ikonu ►"Dodaj novi red"
Šifra - upisati numeričku šifru elementa
Naziv - upisati naziv elementa
Redni broj - upisati redni broj elementa  u isplatnom listiću ►obrazac IP1
Koristi se u rasporedima radnika - element se obvezno dodjeljuje zaposlenicima prema vrsti radnog odnosa
Koristi se u obračun za radnika - element se izračunava kroz obračun plaće
Koristi se na isplatnoj listi - ne koristi se
Ovo je osnovica - element je osnovica za izračun drugih elementa u obračunu plaće
Ručno podešenje - ne koristi se
Vrsta - upisati vrstu (skupina) u koju se element svrstava
Sumira se u - upisati naziv elementa u koji se element koji se dodaje zbraja►Ukupno .....
Prag - upisati vrstu praga za izračun elementa
Od - upisati visinu praga
Do - upisati visinu praga
Osnovica - upisati element koji je osnovica za izračun elementa koji se dodaje
Koeficijent - upisati koeficijent (stopa) za izračun iznosa elementa
Iznos - upisati iznos elementa
Formula - upisati formulu za izračun elementa►zbroj, razlika i sl. drugih elemenata
Vrsta radnog odnosa - upisati vrstu radnog odnosa►samo kod ostalih neoporezivih ili oporezivih primitaka
Oznaka JOPPD obrasca - upisati redni broj kolone stranice B JOPPD obrasca u kojoj se iskazuje iznos elementa
Koristi prosjek - upisati
Ne koristi prosjek ►u izračun elementa ne koristi se prosječna plaća
Primjenjuje se .... ►u izračun elementa koristi se prosječna plaća (3 ili 6 mjesečni prosjek)
Koristi se - uključeno   

Podešenja za obračun plaće


Za potrebe obračuna plaće potrebno je podesiti :
 • vrste radnog odnosa odnosno plaću po osnovi radnog odnosa i druge primitke (oporezivi i neoporezivi)  na koje zaposlenik  ima pravo po osnovi radnog odnosa (regres, božičnica, naknada za prijevoz na posao i s posla, potpore,otpremnine)
 • elemente plaće (doprinosi iz i na plaću,porez i prirez na dohodak,dodaci na plaću,obustave) po zaposleniku
 • poslove - radna mjesta
 • raspored (karijera) zaposlenika

Podešenja poslova

 • u aplikaciji Ljudski potencijali na glavnom izborniku odabere se ►Registar ljudskih potencijala►Poslovi
 • za dodavanje novog posla na radnoj traci klikne se ikonu ►"Dodaj novi red"
 • za izmjenu postojećeg posla na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Izbornik tabličnog prikaza"►"Uredi označeni zapis"
Šifra - automatski se popunjava ili se ručno upisuje
Naziv posla - upisati naziv radnog mjesta
Min.edukacija ili titula - upisati stručnu spremu potrebnu za radno mjesto
Zvanje - upisati zvanje potrebno za radno mjesto
Vrsta plaće - upisati način izračuna iznosa plaće
Bruto iznos - iznos plaće je ugovoreni iznos 
Koeficijent - iznos plaće se izračunava kao umnožak koeficijenta i definirane osnovice
Vrijednost bruto sata - iznos plaće se izračunava kao umnožak ugovorene jedinične vrijednosti bruto sata i odrađenih sati rada
Platni razred - iznos plaće se izračunava kao umnožak koeficijenta za platni razred i definirane osnovice
Iznos plaće izračunava se za puni mjesečni fond radnih sati i alikvotno se korigira ukoliko se stvarni sati rada razlikuju od punog mjesečnog fonda sati
Minuli rad - upisati
koeficijent povećanja plaće za godinu radnog staža►ako se obračunava minuli rad
0 ►ako se minuli rad ne obračunava
Ubrzani radni staž - upisati
nema staž s povećanim trajanjem►za radna mjesta na kojima se staž osiguranja ne računa s povećanim trajanjem
staž s povećanim trajanjem........ ►za radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
Period provjere sposobnosti - upisati trajanje probnog rada u mjesecima
Zabrana natjecanja - upisati
Izjava o povjerljivosti - upisati kroz Wysiwyg editor
Trajni zadatak - upisati kroz Wysiwyg editor
Odgovornost - upisati kroz Wysiwyg editor
Rad noću - uključiti check box ukoliko je za radno mjesto određen i rad noću
Prekovremeni rad - uključiti check box ukoliko je za radno mjesto određen i prekovremeni rad
Rad neradnim danom - uključiti check box ukoliko je za radno mjesto određen i rad neradnim danom

Podešenja rasporeda zaposlenika

 • na glavnom izborniku odabere se ►Priprema i obračun►Zaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Karijera
 • na radnoj traci klike se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Organizacijska cjelina - upisati organizacijsku cjelinu u koju se raspoređuje zaposlenik
Radno mjesto - upisati naziv radnog mjesta zaposlenika
Naziv - upisati naziv poslova radnog mjesta zaposlenika
Naslov ili rang - upisati stečenu titulu zaposlenika
Vrsta ugovora - upisati vrstu ugovora o radu zaposlenika
Godišnja satnica - upisati vrstu godišnje satnice rada zaposlenika
puna godišnja satnica (8) ili puna godišnja satnica (7)►za puno radno vrijeme
1/2 godišnje satnice ili 1/4 godišnje satnice.......►za skraćeno radno vrijeme►dodatna polja za upis
Naša suglasnost - upisati poveznicu (link) na suglasnosti dane zaposleniku za rad kod drugih poslodavaca
Primljena suglasnost - upisati poveznicu (link) na primljene suglasnosti za rad od drugih poslodavaca
Probni rad - uključiti ako je ugovor o radu zaključen uz probni rok►dodatna polja za upis
Period u mjesecima - upisati vrijeme trajanje probnog roka u mjesecima
Praćenje i završno mišljenje - za probni rok upisati kroz Wysiwyg editor
Pripravnički staž - uključiti ako se odrađuje pripravnički staž►dodatna polja za upis
Pripravnički period - upisati vrijeme trajanja pripravničkog staža u mjesecima
Praćenje i završno mišljenje - za pripravnički staž upisati kroz Wysiwyg editor
Od datuma - upisati datum početka rada
Do datuma - upisati datum prestanka rada
►Za svaku promjenu vrste radnog odnosa,iznosa plaće,organizacijske cjeline rada i godišnje satnice zaposleniku se mora zatvoriti "stari" i otvoriti novi raspored (karijera)

Obračunski elementi plaće

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Elementi plaće
 • za grupno dodavanje elemenata na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati vrstu radnog odnosa zaposlenika za oporeziva ili neoporeziva primanja
►Prema podešenjima odabrane vrste radnog odnosa zaposleniku se dodaju elementi za obračun plaće ►elementi za bruto primanja, doprinose za obvezna osiguranja, osobni odbitak i porez i prirez na dohodak
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati za
Bruto iznos - iznos plaće
Koeficijent - visinu koeficijenta
Vrijednost bruto sata - ugovorenu jediničnu vrijednost sata
Platni razred - visinu koeficijenta platnog razreda
Datum početka - upisati početni datum primjene vrste radnog odnosa i obračunskih elementa plaće
Datum završetka - upisati zaključni datum primjene vrste radnog odnosa i obračunskih elementa plaće
 • za pojedinačno dodavanje elemenata na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi zapis"
Element - upisati naziv elementa za obračun plaće
Iznos - upisati ►ako se obračunski element izračunava u fiksnom iznosu
Koeficijent - upisati►ako se obračunski element izračunava primjenom koeficijenta
Od datuma - upisati početni datum primjene obračunskog elementa
Do datuma - upisati zaključni datum primjene obračunskog elementa
Vrsta radnog odnosa - upisati vrstu radnog odnosa zaposlenika
Radno mjesto - upisati radno mjesto zaposlenika
Bilješka - upisati
Promjenom vrste radnog odnosa zaposleniku se obvezno zaključuju "stari" obračunski elementi plaće i otvaraju "novi" prema novo dodjeljenoj vrsti radnog odnosa

Primici (plaća) u naravi

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Dio plaće u naravi
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Plaća u naravi
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►iznos bruto plaće u naravi
Datum početka - upisati početni datum obračuna plaće u naravi
Datum završetka-- upisati zaključni datum obračuna plaće u naravi

Naknada za troškove prijevoza na posao i s posla

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Elementi plaće
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►mjesečni iznos naknade troškova prijevoza na posao i s posla
Datum početka - upisati početni datum obračuna naknade troškova
Datum završetka-- upisati zaključni datum obračuna naknade troškova

Primici po osnovi nagrada, naknada i potpora (neoporezivi i oporezivi)

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Povremeni dodaci i naknade
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati vrstu nagrade,naknade i potpore za
neoporezive ►Regres - neoporezivi dio, Božičnica - neoporezivi dio .....
oporezive ►Regres - oporezivi dio, Božičnica - oporezivi dio ....
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►iznos nagrade,naknade i potpore za
neoporezive neto iznos
oporezive bruto iznos
Datum početka - upisati za
neoporezive ►početni datum mjeseca za koji se obračunavaju
oporezive ►početni datum mjeseca u kojem se isplaćuju
Datum završetka-- obveznoupisati za
neoporezive ►zaključni datum mjeseca za koji se obračunavaju
oporezive ►zaključni datum mjeseca u kojem se isplaćuju

Obustave iz plaće

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Obustave iz neto plaće
 • na glavnom izborniku klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Element - upisati vrstu obustave iz plaće
Iznos - upisati ►ako je obustava u fiksnom iznosu
Koeficijent - upisati ►ako se obustava izračunava primjenom koeficijenta
U korist - upisati primaoca obustave
Od datuma - upisati početni datum obračuna obustave
Do datuma - upisati zadnjii datum obračuna obustave
Bilješka - upisati

Krediti

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Krediti
 • na glavnom izborniku klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Element - upisati ► Obustava kredita ....
Iznos anuiteta - upisati iznos mjesečnog anuiteta kredita
Ukupna vrijednost - upisati ukupni iznos kredita
Valuta - upisati valutu kredita
Iznos anuiteta u inozemnoj  valuti preračunava se na domicilnu valutu po tečaju na datum isplate ili po tečaju koji je najbliži datumu isplate.
Vjerovnik - upisati naziv vjerovnika►kreditor
Od datuma - upisati datum početka otplate kredita
Do datuma - obvezno►upisati datum završetka otplate kredita
Bilješka - upisati
 

Bolovanje na teret HZZO

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Elementi plaće
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku

Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Naknada plaće za vrijeme bolovanja na teret HZZO
Vrijednost ili iznos - upisati ►prosječni iznos plaće po satu - neto izračunat na osnovu isplaćenih plaća u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je započelo bolovanje
Postotak osnovice (70%) za naknadu bolovanja na teret HZZO definiran je u ►Priprema i obračun►Priprema za plaću►Nadređeni podaci►Elementi plaćeBolovanje na teret zdravstvenog osiguranja (31139) - pod Koeficijent
►Za pregled prosječnih iznosa plaće po satu - neto i prosječnih iznosa plaće po satu - bruto odabere se ►Priprema i obračun►Zaposlenici►Info podaci►Prosjeci plaće
►Za ispis obrasca Potvrda o plaći za HZZO odabere se ►Priprema i obračun►Zaposlenici►IzvještajiPotvrda plaće HZZO►pod "Za mjesec" upisati mjesec u kojem je započelo bolovanje
Datum početka - upisati početni datum obračuna bolovanja na teret HZZO
Datum završetka-- upisati zaključni datum obračuna bolovanja na teret HZZO  
Dodavanjem elemenata plaće za bolovanje na teret HZZO automatski se zaključuje prethodni elementi plaće zaposlenika.

Godišnji obračun poreza i prireza iz plaće

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici►Izvještaji►Prijedlog za godišnji obračun
Godina - upisati godinu za koju se radi obračun poreza i prireza iz plaće
 
 • prema prijedlogu provjeriti da li zaposlenik udovoljava (u cjelosti) kriterijima za godišnji obračun poreza i prireza iz plaće
  • zaposlenik je bio zaposlen tokom cijele godine za koju se obračunava godišnji obračun poreza i prireza
  • nije mijenjao prebivalište / uobičajeno boravište između mjesta / gradova u kojima je propisano plaćanje prireza
  • porezni odbici nisu u cjelosti iskorišteni
 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik za kojeg se obračunava godišnji porez i prirez iz plaće
 • odabere se kartica (tab) ►Godišnji obračun
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku

Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Godišnji obračun plaće
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►0 (nula)
Datum početka - upisati početni datum godine za koju se obračunava godišnji porez i prirez iz plaće
Datum završetka-- upisati zaključni datum godine za koju se obračunava godišnji porez i prirez iz plaće
 • za dodavanje poreznih odbitaka na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
  • dodaju se ostali porezni odbici (za I dijete,uzdržavanog člana obitelji ......) koji su korišteni,dodavani ili mijenjani tijekom obračunske godine
  • osobni odbitak dodan je automatski  sa Elementima plaće za godišnji obračun
Element - upisati vrstu poreznog odbitka
Iznos - automatski se upisuje ►0 (nula)
Koeficijent - automatski se upisuje
Od datuma - upisati početni datum primjene poreznog odbitka u godini za koju se obračunava godišnji obračun poreza i prireza ►prema poreznoj kartici (obrazac PK) zaposlenika
Do datuma - upisati zadnjii datum u godini za koju se obračunava godišnji porez i prirez iz plaće
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Godišnji obračun plaće
Radno mjesto - upisati radno mjesto zaposlenika
Bilješka - upisati
 

Bonus (ili 13 plaća)

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Povremeni dodaci i naknade
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Bonus ili 13.plaća
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►bruto iznos bonusa ili 13.plaće
Datum početka - upisati početni datum mjeseca u kojem se isplaćuje bonus ili 13.plaća
Datum završetka-- upisati zaključni datum mjeseca u kojem se isplaćuje bonus ili 13.plaća   


Obračun plaće


 • na glavnom izborniku odabere se ►Priprema i obračun►Priprema za plaću
 • na radnoj traci klike se na ikonu ►"Dodaj novi red"


Mjesečni obračun plaće

Identifikator - oznaka JOPPD obrasca (ggddd) ►automatski se upisuje
Broj zapisa - broj zapisa obračuna u aplikaciji ►automatski se upisuje
Podnositelj izvješća - upisati šifru podnositelja izvješća ►Prilog 1. obrasca JOPPD
Vrsta - upisati ►Obračun i isplate mjesečne plaće
Godina - upisati godinu za koju se obračunava plaća
Mjesec - upisati mjesec za koji se obračunava plaća
Od dana - upisati prvi dan obračunskog razdoblja
Do dana - upisati zadnji dan obračunskog  razdoblja
Redni broj - upisati redni broj obračuna u mjesecu
Datum isplate - upisati datum isplate plaće
Obustave iz neto plaće - check box
uključen ►obračunavaju se obustave iz neto plaće
isključen ►ne obračunavaju se obustave iz neto plaće
Dio plaće u naravi - check box
uključen ►uz redovnu plaću obračunava se i plaća u naravi
isključen►obračunava se samo redovna plaća
Mjesečna satnica - upisati fond radnih sati za mjesec obračuna plaće
Napomena - upisati
JOPPD - poveznica (link) na xml datoteku JOPPD obrasca ►automatski se upisuje
Potvrđeno - datum zaključivanja (potvrde) obračun plaće ►automatski se upisuje
Potvrdio - login korisnika koji je zaključio (potvrdio) obračun plaće ►automatski se upisuje


Mjesečni obračun plaće u dva djela

Identifikator - oznaka JOPPD obrasca (ggddd) ►automatski se upisuje
Broj zapisa - broj zapisa obračuna u aplikaciji ►automatski se upisuje
Podnositelj izvješća - upisati šifru podnositelja izvješća ►Prilog 1. obrasca JOPPD
Vrsta - upisati
1.dio obračuna i isplate mjesečne plaće ►za obračun prvog djela plaće
2.dio obračuna i isplate mjesečne plaće ►za obračun drugog djela plaće
Godina - upisati godinu za koju se obračunava plaća
Mjesec - upisati mjesec za koji se obračunava plaća
Od dana - upisati prvi dan obračunskog razdoblja
1 ►za obračun prvog djela plaće
16 ►za obračun  drugog djela plaće
Do dana - upisati zadnji dan obračunskog  razdoblja
15 ►za obračun prvog djela plaće
30 / 31 ►za obračun  drugog djela plaće
Redni broj - upisati redni broj obračuna u mjesecu
1 ►za obračun prvog djela plaće
2 ►za obračun  drugog djela plaće
Datum isplate - upisati datum isplate plaće
►Datum isplate i prvog i drugog djela plaće mora biti u mjesecu za koji se obračunava plaća (tekući mjesec).
Obustave iz neto plaće - check box
uključen ►za obračun prvog djela plaće
isključen ►za obračun  drugog djela plaće
Dio plaće u naravi - check box
uključen ►za obračun prvog djela plaće
isključen►za obračun  drugog djela plaće
Mjesečna satnica - upisati fond radnih sati za mjesec obračuna plaće
ukupni fond radnih sati za mjesec obračuna plaće ►za obračun prvog djela plaće
ukupni fond radnih sati za mjesec obračuna plaće ►za obračun drugog djela plaće
Napomena - upisati
JOPPD - poveznica (link) na xml datoteku JOPPD obrasca ►automatski se upisuje
Potvrđeno - datum zaključivanja (potvrde) obračun plaće ►automatski se upisuje
Potvrdio - login korisnika koji je zaključio (potvrdio) obračun plaće ►automatski se upisuje


Godišnji obračun plaće

Identifikator - oznaka JOPPD obrasca (ggddd) ►automatski se upisuje
Broj zapisa - broj zapisa obračuna u aplikaciji ►automatski se upisuje
Podnositelj izvješća - upisati šifru podnositelja izvješća ►Prilog 1. obrasca JOPPD
Vrsta - upisati ►Godišnji obračun plaće
Godina - upisati godinu za koju se radi godišnji obračun plaće
Mjesec - upisati ►12 (dvanaest)
Od dana - upisati 1
Do dana - upisati ►31
Redni broj - upisati redni broj obračuna u mjesecu
Datum isplate - upisati datum isplate po godišnjem obračunu plaće
Korekcija dozvoljena - check box
uključen ►utvrđena razlika poreza i prireza po zaposleniku dodaje se u obračun / isplatu zadnje plaće u tekućoj godini
isključen ►utvrđena razlika poreza i prireza po zaposleniku ne dodaje se u obračun / isplatu zadnje plaće u tekućoj godini
Napomena - upisati
JOPPD - poveznica (link) na xml datoteku JOPPD obrasca ►automatski se upisuje
Potvrđeno - datum zaključivanja (potvrde) obračun plaće ►automatski se upisuje
Potvrdio - login korisnika koji je zaključio (potvrdio) obračun plaće ►automatski se upisuje

 

Kratke upute za početak rada >>>

x

 

 

 

Više od 25 godina pomažemo klijentima unaprijediti poslovanje primjenom digitalnih tehnologija

N-LAB je privatna tvrtka osnovana 1994. godine.
Unutarnja i vanjska organizacija vođena je primjenom sustava kvalitete. N-LAB je član Zajednice za informatičku djelatnost pri HGK i Microsoft certified partner. Potpisnici smo kodeksa etike HGK.

.......  ........

 

Predmet poslovanja

N-LAB d.o.o. razvija i distribuira aplikacijska rješenja te pruža usluge razvoja i savjetovanja vezanih uz praktičnu primjenu informatičke tehnologije u različitim područjima života i poslovanja.
Naš asortiman proizvoda i usluga usmjeren je prema subjektima u gospodarstvu, udrugama, institucijama i upravi.
Vlasnici smo robnih marki: N-AOS, PeN-LAB, UsBS i UBS21.

 

Misija

 • ujediniti poslovna znanja, iskustvo i tehnologiju kroz razvoj i primjenu inovativnih programskih rješenja,
 • stvarati prepoznatljive, pouzdane i "bolje"  programske proizvode, te im dodatno povećati vrijednost kroz pružanje stručnih usluga,
 • ostvarivati zadovoljstvo klijenata kroz unapređivanje njihovog poslovanja i konkurentnosti.

 

Vizija

 • s fokusom na znanje, iskustvo i inovativna programska rješenja, te odnosom prema korisnicima, biti značajan tržišni faktor u segmentu poslovnih aplikacija. Biti globalno vodeća tvrtka u području Mudlogging & Drilling Control, te Log Draw programskih rješenja za potrebe neovisnih servisnih kompanija u naftnoj industriji, te samih naftnih kompanija u segmentu prikupljanja i analize prikupljenih podataka.
   

>> Referentna lista

Lokacija sjedišta:

lat = 45.8491833333,

lon = 16.0825840814

>>  Prikaz na karti

 

 


 

EN:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Croatia 
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  e-mail

N-LAB d.o.o. was founded in 1994.

Registered in the Commercial Court in Zagreb under number 080245127, 
VATID: HR71122610349, 
Bank account at Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
The share capital in the amount of 444 900,00 HRK paid in full. 
Management: Krešo Vrkić (Director).

NKD 2007:  62.01

Terms of Use & Privacy Policy & DPA

HR:

N-LAB d.o.o.  Žugčićeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 2949 900,  F: +385 1 2949 906,  elektronička pošta

N-LAB d.o.o. je osnovan 1994. 

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod broj 080245127
OIB:71122610349, 

Poslovni račun u Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR392360000110128xxxx, 
Temeljni kapital u iznosu od 444 900,00 HRK uplaćen je u cijelosti. 
Uprava: Krešo Vrkić (direktor).

NKD 2007:  62.01

Uvjeti korištenja, Pravila privatnosti i Ugovor o obradi podataka