Plaće i naknade

Aplikacija Plaće

 1. Vrste radnog odnosa (oporeziva primanja, neoporezviva primanja,primjeri)
 2. Obračunski elementi plaće (definiranje elemenata)
 3. Podešenja za obračun plaće (podešenja poslova, podešenje rasporeda, obračunski elementi plaće, primici u naravi, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla. primici po osnovi nagrada, naknada i potpora, obustave iz plaće, krediti, bolovanje na teret HZZO, godišnji obračun poreza i prireza iz plaće, bonus ili 13.plaća,
 4. Obračun plaće (mjesečni, mjesečni u dva djela, godišnji obračun plaće)
 5. Zaključivanje plaće, izrada JOPPD.xml obrasca
 6. Zbrojni nalozi za plaćanje (zbrojni nalog za plaćanje neto plaća i obustava po bankama i zbrojni nalog za plaćanje poreza i doprinosa)  
Kod unosa zapisa u aplikaciju Plaće► Polja označena sa * obvezno popuniti ► Ikona  s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke   

Vrste radnog odnosa


Kroz Vrste radnog odnosa podešavaju se vrste plaće (u novcu i u naravi) zaposlenika, vrste drugih primitaka (oporezivi i neoporezivi) zaposlenika, obvezni doprinosi koji se obračunavaju i plaćaju na primanja zaposlenika i porez i prirez na dohodak.
 • na glavnom izborniku odabere se ►Priprema i obračun►Priprema za plaću►Nadređeni podaci►Vrste radnog odnosa
 • na radnoj traci klikne se ikonu ►"Dodaj novi red"

Vrste radnog odnosa - oporeziva primanja

Šifra - upisati
za vrstu plaće - broj u rasponu od 1 do 99
za druge primitke (oporezive) - broje veći od 160
Naziv - upisati naziv vrste primanja ►proizvoljan unos
Šifra stjecatelja - odabrati šifru stjecatelja primitka/osiguranika ►Prilog 2. obrasca JOPPD
Šifra primitka ili obveze doprinosa - odabrati šifru primitka/obveznika doprinosa ►Prilog 3.obrasca JOPPD
Neoporezivi primici i naknade - odabrati ►Nije neoporeziv primitak i naknada
Način isplate - odabrati šifru načina isplate/izvršenja obveze ►Prilog 5. obrasca JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Doprinos za zdravstveno osiguranje u inozemstvu - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Doprinos za zapošljavanje - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Doprinos za zaštitu zdravlja (ozljede) na radu - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Doprinos za mirovinsko osiguranje - check box
uključen - doprinos se obračunava za vrstu primanja
isključen - doprinos se ne obračunava za vrstu primanja
Koristi min. ili max. osnovicu za doprinose - check box
uključen - za vrstu primanja primjenjuje se odredba o najnižoj i najvišoj mjesečnoj osnovici za doprinose
isključen - za vrstu primanja ne primjenjuje se odredba o najnižoj i najvišoj mjesečnoj osnovici za doprinose
Osobni odbitak - odabrati
bez osobnog odbitka - za vrstu primanja ne koristi se osobni porezni odbitak zaposlenika
osobni odbitak - za vrstu primanja koristi se osobni porezni odbitak zaposlenika
uvećani osobni odbitak - za vrstu primanja koristi se uvećani osobni porezni odbitak zaposlenika►invalidi i HRVI
Porez na dohodak - odabrati
bez poreza na dohodak - za vrstu primanja ne obračunava se porez na dohodak
puni porez na dohodak - za vrstu primanja obračunava se porez na dohodak
umanjen porez na dohodak - za vrstu primanja obračunava se umanjem porez na dohodak►HRVI
Koristi se ►uključeno

Vrsta radnog odnosa - neoporeziva primanja

Šifra - upisati broj u rasponu od 100 do 159
Naziv - upisati naziv vrste primanja ►proizvoljan unos
Šifra stjecatelja - odabrati ►Radnik/stjecatelj primitka za koji ne postoji obveza doprinosa za obvezna osiguranja (0000)
Šifra primitka ili obveze doprinosa - odabrati ►Neoporezivi primitak koji ne podlježe obvezi doprinosa za obvezna osiguranja (0000)
Neoporezivi primici i naknade - odabrati šifru neoporezivog primitka/primici koji se ne smatraju dohotkom ►Prilog 4. JOPPD
Način isplate - odabrati šifru načina isplate/izvršenja obveze ►Prilog 5. obrasca JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje - check box ►isključen
Doprinos za zdravstveno osiguranje u inozemstvu - check  box ►isključen
Doprinos za zapošljavanje - check box ►isključen
Doprinos za zaštitu zdravlja (ozljede) na radu - check box ►isključen
Doprinos za mirovinsko osiguranje - check box ►isključen
Koristi min. ili max. osnovicu za doprinose - check box ►isključen
Osobni odbitak - odabrati ►bez osobnog odbitka
Porez na dohodak - odabrati ►bez poreza na dohodak
Koristi se ►uključeno

Primjeri podešenja vrsta radnog odnosa

1.Redovan rad radnika zaposlenog na neodređeno ili određeno vrijeme
 

2.Radnik koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

3.Radnik s invaliditetom

4.Radnik HRVI

5.Plaća u naravi

6.Neisplata plaće

7.Naknada plaće za vrijeme bolovanje na teret HZZO

8.Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

9.Naknada troškova prijevoza na posao i s posla

10.Božićnica - neoporezivi dio

11.Božićnica - oporezivi dio

Obračunski elementi plaće


Elementi plaće obuhvaćaju podatke koje dodajemo zaposlenicima u obračun plaće. Dodaje se :
 • iznos bruto plaće (u novcu i u naravi)
 • doprinosi za obvezna osiguranja (za mirovinsko osiguranje I i II stup, za zdravstveno osiguranje, za zaštitu na radu, za zapošljavanje)
 • porez i prirez na dohodak
 • porezni odbitak (osobni, za uzdržavane članove obitelj, s osnove invalidnosti)
 • dodaci na plaću (za prekovremeni rad, za noćni rad, za rad nedjeljom i praznikom, za dežurstvo, za pripravnost, za minuli rad)
 • naknade, potpore  i prigodne nagade (prijevoz na posao i posla,terenski dodatak,pomorski dodatak, potpore u slučaju smrti, regres, božićnica i sl.)

Definiranje elementa plaće

 • na glavnom izborniku odabere se ►Priprema i obračun►Priprema za plaću►Nadređeni podaci►Elementi plaće
 • na radnoj traci klikne se ikonu ►"Dodaj novi red"
Šifra - upisati numeričku šifru elementa
Naziv - upisati naziv elementa
Redni broj - upisati redni broj elementa  u isplatnom listiću ►obrazac IP1
Koristi se u rasporedima radnika - element se obvezno dodjeljuje zaposlenicima prema vrsti radnog odnosa
Koristi se u obračun za radnika - element se izračunava kroz obračun plaće
Koristi se na isplatnoj listi - ne koristi se
Ovo je osnovica - element je osnovica za izračun drugih elementa u obračunu plaće
Ručno podešenje - ne koristi se
Vrsta - upisati vrstu (skupina) u koju se element svrstava
Sumira se u - upisati naziv elementa u koji se element koji se dodaje zbraja►Ukupno .....
Prag - upisati vrstu praga za izračun elementa
Od - upisati visinu praga
Do - upisati visinu praga
Osnovica - upisati element koji je osnovica za izračun elementa koji se dodaje
Koeficijent - upisati koeficijent (stopa) za izračun iznosa elementa
Iznos - upisati iznos elementa
Formula - upisati formulu za izračun elementa►zbroj, razlika i sl. drugih elemenata
Vrsta radnog odnosa - upisati vrstu radnog odnosa►samo kod ostalih neoporezivih ili oporezivih primitaka
Oznaka JOPPD obrasca - upisati redni broj kolone stranice B JOPPD obrasca u kojoj se iskazuje iznos elementa
Koristi prosjek - upisati
Ne koristi prosjek ►u izračun elementa ne koristi se prosječna plaća
Primjenjuje se .... ►u izračun elementa koristi se prosječna plaća (3 ili 6 mjesečni prosjek)
Koristi se - uključeno   

Podešenja za obračun plaće


Za potrebe obračuna plaće potrebno je podesiti :
 • vrste radnog odnosa odnosno plaću po osnovi radnog odnosa i druge primitke (oporezivi i neoporezivi)  na koje zaposlenik  ima pravo po osnovi radnog odnosa (regres, božičnica, naknada za prijevoz na posao i s posla, potpore,otpremnine)
 • elemente plaće (doprinosi iz i na plaću,porez i prirez na dohodak,dodaci na plaću,obustave) po zaposleniku
 • poslove - radna mjesta
 • raspored (karijera) zaposlenika

Podešenja poslova

 • u aplikaciji Ljudski potencijali na glavnom izborniku odabere se ►Registar ljudskih potencijala►Poslovi
 • za dodavanje novog posla na radnoj traci klikne se ikonu ►"Dodaj novi red"
 • za izmjenu postojećeg posla na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Izbornik tabličnog prikaza"►"Uredi označeni zapis"
Šifra - automatski se popunjava ili se ručno upisuje
Naziv posla - upisati naziv radnog mjesta
Min.edukacija ili titula - upisati stručnu spremu potrebnu za radno mjesto
Zvanje - upisati zvanje potrebno za radno mjesto
Vrsta plaće - upisati način izračuna iznosa plaće
Bruto iznos - iznos plaće je ugovoreni iznos 
Koeficijent - iznos plaće se izračunava kao umnožak koeficijenta i definirane osnovice
Vrijednost bruto sata - iznos plaće se izračunava kao umnožak ugovorene jedinične vrijednosti bruto sata i odrađenih sati rada
Platni razred - iznos plaće se izračunava kao umnožak koeficijenta za platni razred i definirane osnovice
Iznos plaće izračunava se za puni mjesečni fond radnih sati i alikvotno se korigira ukoliko se stvarni sati rada razlikuju od punog mjesečnog fonda sati
Minuli rad - upisati
koeficijent povećanja plaće za godinu radnog staža►ako se obračunava minuli rad
0 ►ako se minuli rad ne obračunava
Ubrzani radni staž - upisati
nema staž s povećanim trajanjem►za radna mjesta na kojima se staž osiguranja ne računa s povećanim trajanjem
staž s povećanim trajanjem........ ►za radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
Period provjere sposobnosti - upisati trajanje probnog rada u mjesecima
Zabrana natjecanja - upisati
Izjava o povjerljivosti - upisati kroz Wysiwyg editor
Trajni zadatak - upisati kroz Wysiwyg editor
Odgovornost - upisati kroz Wysiwyg editor
Rad noću - uključiti check box ukoliko je za radno mjesto određen i rad noću
Prekovremeni rad - uključiti check box ukoliko je za radno mjesto određen i prekovremeni rad
Rad neradnim danom - uključiti check box ukoliko je za radno mjesto određen i rad neradnim danom

Podešenja rasporeda zaposlenika

 • na glavnom izborniku odabere se ►Priprema i obračun►Zaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Karijera
 • na radnoj traci klike se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Organizacijska cjelina - upisati organizacijsku cjelinu u koju se raspoređuje zaposlenik
Radno mjesto - upisati naziv radnog mjesta zaposlenika
Naziv - upisati naziv poslova radnog mjesta zaposlenika
Naslov ili rang - upisati stečenu titulu zaposlenika
Vrsta ugovora - upisati vrstu ugovora o radu zaposlenika
Godišnja satnica - upisati vrstu godišnje satnice rada zaposlenika
puna godišnja satnica (8) ili puna godišnja satnica (7)►za puno radno vrijeme
1/2 godišnje satnice ili 1/4 godišnje satnice.......►za skraćeno radno vrijeme►dodatna polja za upis
Naša suglasnost - upisati poveznicu (link) na suglasnosti dane zaposleniku za rad kod drugih poslodavaca
Primljena suglasnost - upisati poveznicu (link) na primljene suglasnosti za rad od drugih poslodavaca
Probni rad - uključiti ako je ugovor o radu zaključen uz probni rok►dodatna polja za upis
Period u mjesecima - upisati vrijeme trajanje probnog roka u mjesecima
Praćenje i završno mišljenje - za probni rok upisati kroz Wysiwyg editor
Pripravnički staž - uključiti ako se odrađuje pripravnički staž►dodatna polja za upis
Pripravnički period - upisati vrijeme trajanja pripravničkog staža u mjesecima
Praćenje i završno mišljenje - za pripravnički staž upisati kroz Wysiwyg editor
Od datuma - upisati datum početka rada
Do datuma - upisati datum prestanka rada
►Za svaku promjenu vrste radnog odnosa,iznosa plaće,organizacijske cjeline rada i godišnje satnice zaposleniku se mora zatvoriti "stari" i otvoriti novi raspored (karijera)

Obračunski elementi plaće

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Elementi plaće
 • za grupno dodavanje elemenata na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati vrstu radnog odnosa zaposlenika za oporeziva ili neoporeziva primanja
►Prema podešenjima odabrane vrste radnog odnosa zaposleniku se dodaju elementi za obračun plaće ►elementi za bruto primanja, doprinose za obvezna osiguranja, osobni odbitak i porez i prirez na dohodak
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati za
Bruto iznos - iznos plaće
Koeficijent - visinu koeficijenta
Vrijednost bruto sata - ugovorenu jediničnu vrijednost sata
Platni razred - visinu koeficijenta platnog razreda
Datum početka - upisati početni datum primjene vrste radnog odnosa i obračunskih elementa plaće
Datum završetka - upisati zaključni datum primjene vrste radnog odnosa i obračunskih elementa plaće
 • za pojedinačno dodavanje elemenata na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi zapis"
Element - upisati naziv elementa za obračun plaće
Iznos - upisati ►ako se obračunski element izračunava u fiksnom iznosu
Koeficijent - upisati►ako se obračunski element izračunava primjenom koeficijenta
Od datuma - upisati početni datum primjene obračunskog elementa
Do datuma - upisati zaključni datum primjene obračunskog elementa
Vrsta radnog odnosa - upisati vrstu radnog odnosa zaposlenika
Radno mjesto - upisati radno mjesto zaposlenika
Bilješka - upisati
Promjenom vrste radnog odnosa zaposleniku se obvezno zaključuju "stari" obračunski elementi plaće i otvaraju "novi" prema novo dodjeljenoj vrsti radnog odnosa

Primici (plaća) u naravi

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Dio plaće u naravi
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Plaća u naravi
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►iznos bruto plaće u naravi
Datum početka - upisati početni datum obračuna plaće u naravi
Datum završetka-- upisati zaključni datum obračuna plaće u naravi

Naknada za troškove prijevoza na posao i s posla

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Elementi plaće
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►mjesečni iznos naknade troškova prijevoza na posao i s posla
Datum početka - upisati početni datum obračuna naknade troškova
Datum završetka-- upisati zaključni datum obračuna naknade troškova

Primici po osnovi nagrada, naknada i potpora (neoporezivi i oporezivi)

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Povremeni dodaci i naknade
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati vrstu nagrade,naknade i potpore za
neoporezive ►Regres - neoporezivi dio, Božičnica - neoporezivi dio .....
oporezive ►Regres - oporezivi dio, Božičnica - oporezivi dio ....
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►iznos nagrade,naknade i potpore za
neoporezive neto iznos
oporezive bruto iznos
Datum početka - upisati za
neoporezive ►početni datum mjeseca za koji se obračunavaju
oporezive ►početni datum mjeseca u kojem se isplaćuju
Datum završetka-- obveznoupisati za
neoporezive ►zaključni datum mjeseca za koji se obračunavaju
oporezive ►zaključni datum mjeseca u kojem se isplaćuju

Obustave iz plaće

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Obustave iz neto plaće
 • na glavnom izborniku klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Element - upisati vrstu obustave iz plaće
Iznos - upisati ►ako je obustava u fiksnom iznosu
Koeficijent - upisati ►ako se obustava izračunava primjenom koeficijenta
U korist - upisati primaoca obustave
Od datuma - upisati početni datum obračuna obustave
Do datuma - upisati zadnjii datum obračuna obustave
Bilješka - upisati

Krediti

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Krediti
 • na glavnom izborniku klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Element - upisati ► Obustava kredita ....
Iznos anuiteta - upisati iznos mjesečnog anuiteta kredita
Ukupna vrijednost - upisati ukupni iznos kredita
Valuta - upisati valutu kredita
Iznos anuiteta u inozemnoj  valuti preračunava se na domicilnu valutu po tečaju na datum isplate ili po tečaju koji je najbliži datumu isplate.
Vjerovnik - upisati naziv vjerovnika►kreditor
Od datuma - upisati datum početka otplate kredita
Do datuma - obvezno►upisati datum završetka otplate kredita
Bilješka - upisati
 

Bolovanje na teret HZZO

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Elementi plaće
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku

Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Naknada plaće za vrijeme bolovanja na teret HZZO
Vrijednost ili iznos - upisati ►prosječni iznos plaće po satu - neto izračunat na osnovu isplaćenih plaća u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je započelo bolovanje
Postotak osnovice (70%) za naknadu bolovanja na teret HZZO definiran je u ►Priprema i obračun►Priprema za plaću►Nadređeni podaci►Elementi plaćeBolovanje na teret zdravstvenog osiguranja (31139) - pod Koeficijent
►Za pregled prosječnih iznosa plaće po satu - neto i prosječnih iznosa plaće po satu - bruto odabere se ►Priprema i obračun►Zaposlenici►Info podaci►Prosjeci plaće
►Za ispis obrasca Potvrda o plaći za HZZO odabere se ►Priprema i obračun►Zaposlenici►IzvještajiPotvrda plaće HZZO►pod "Za mjesec" upisati mjesec u kojem je započelo bolovanje
Datum početka - upisati početni datum obračuna bolovanja na teret HZZO
Datum završetka-- upisati zaključni datum obračuna bolovanja na teret HZZO  
Dodavanjem elemenata plaće za bolovanje na teret HZZO automatski se zaključuje prethodni elementi plaće zaposlenika.

Godišnji obračun poreza i prireza iz plaće

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici►Izvještaji►Prijedlog za godišnji obračun
Godina - upisati godinu za koju se radi obračun poreza i prireza iz plaće
 
 • prema prijedlogu provjeriti da li zaposlenik udovoljava (u cjelosti) kriterijima za godišnji obračun poreza i prireza iz plaće
  • zaposlenik je bio zaposlen tokom cijele godine za koju se obračunava godišnji obračun poreza i prireza
  • nije mijenjao prebivalište / uobičajeno boravište između mjesta / gradova u kojima je propisano plaćanje prireza
  • porezni odbici nisu u cjelosti iskorišteni
 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik za kojeg se obračunava godišnji porez i prirez iz plaće
 • odabere se kartica (tab) ►Godišnji obračun
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku

Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Godišnji obračun plaće
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►0 (nula)
Datum početka - upisati početni datum godine za koju se obračunava godišnji porez i prirez iz plaće
Datum završetka-- upisati zaključni datum godine za koju se obračunava godišnji porez i prirez iz plaće
 • za dodavanje poreznih odbitaka na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
  • dodaju se ostali porezni odbici (za I dijete,uzdržavanog člana obitelji ......) koji su korišteni,dodavani ili mijenjani tijekom obračunske godine
  • osobni odbitak dodan je automatski  sa Elementima plaće za godišnji obračun
Element - upisati vrstu poreznog odbitka
Iznos - automatski se upisuje ►0 (nula)
Koeficijent - automatski se upisuje
Od datuma - upisati početni datum primjene poreznog odbitka u godini za koju se obračunava godišnji obračun poreza i prireza ►prema poreznoj kartici (obrazac PK) zaposlenika
Do datuma - upisati zadnjii datum u godini za koju se obračunava godišnji porez i prirez iz plaće
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Godišnji obračun plaće
Radno mjesto - upisati radno mjesto zaposlenika
Bilješka - upisati
 

Bonus (ili 13 plaća)

 • na glavnom izborniku odabere se ►Podešenja i obračunZaposlenici
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se zaposlenik
 • odabere se kartica (tab) ►Povremeni dodaci i naknade
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Dodaj elemente plaće zaposleniku
Radno mjesto - upisati raspored (radno mjesto) zaposlenika
Vrsta radnog odnosa - upisati ►Bonus ili 13.plaća
Vrsta plaće - automatski se upisuje vrsta plaće definirana u postavkama radnog mjesta zaposlenika
Vrijednost ili iznos - upisati ►bruto iznos bonusa ili 13.plaće
Datum početka - upisati početni datum mjeseca u kojem se isplaćuje bonus ili 13.plaća
Datum završetka-- upisati zaključni datum mjeseca u kojem se isplaćuje bonus ili 13.plaća   


Obračun plaće


 • na glavnom izborniku odabere se ►Priprema i obračun►Priprema za plaću
 • na radnoj traci klike se na ikonu ►"Dodaj novi red"


Mjesečni obračun plaće

Identifikator - oznaka JOPPD obrasca (ggddd) ►automatski se upisuje
Broj zapisa - broj zapisa obračuna u aplikaciji ►automatski se upisuje
Podnositelj izvješća - upisati šifru podnositelja izvješća ►Prilog 1. obrasca JOPPD
Vrsta - upisati ►Obračun i isplate mjesečne plaće
Godina - upisati godinu za koju se obračunava plaća
Mjesec - upisati mjesec za koji se obračunava plaća
Od dana - upisati prvi dan obračunskog razdoblja
Do dana - upisati zadnji dan obračunskog  razdoblja
Redni broj - upisati redni broj obračuna u mjesecu
Datum isplate - upisati datum isplate plaće
Obustave iz neto plaće - check box
uključen ►obračunavaju se obustave iz neto plaće
isključen ►ne obračunavaju se obustave iz neto plaće
Dio plaće u naravi - check box
uključen ►uz redovnu plaću obračunava se i plaća u naravi
isključen►obračunava se samo redovna plaća
Mjesečna satnica - upisati fond radnih sati za mjesec obračuna plaće
Napomena - upisati
JOPPD - poveznica (link) na xml datoteku JOPPD obrasca ►automatski se upisuje
Potvrđeno - datum zaključivanja (potvrde) obračun plaće ►automatski se upisuje
Potvrdio - login korisnika koji je zaključio (potvrdio) obračun plaće ►automatski se upisuje


Mjesečni obračun plaće u dva djela

Identifikator - oznaka JOPPD obrasca (ggddd) ►automatski se upisuje
Broj zapisa - broj zapisa obračuna u aplikaciji ►automatski se upisuje
Podnositelj izvješća - upisati šifru podnositelja izvješća ►Prilog 1. obrasca JOPPD
Vrsta - upisati
1.dio obračuna i isplate mjesečne plaće ►za obračun prvog djela plaće
2.dio obračuna i isplate mjesečne plaće ►za obračun drugog djela plaće
Godina - upisati godinu za koju se obračunava plaća
Mjesec - upisati mjesec za koji se obračunava plaća
Od dana - upisati prvi dan obračunskog razdoblja
1 ►za obračun prvog djela plaće
16 ►za obračun  drugog djela plaće
Do dana - upisati zadnji dan obračunskog  razdoblja
15 ►za obračun prvog djela plaće
30 / 31 ►za obračun  drugog djela plaće
Redni broj - upisati redni broj obračuna u mjesecu
1 ►za obračun prvog djela plaće
2 ►za obračun  drugog djela plaće
Datum isplate - upisati datum isplate plaće
►Datum isplate i prvog i drugog djela plaće mora biti u mjesecu za koji se obračunava plaća (tekući mjesec).
Obustave iz neto plaće - check box
uključen ►za obračun prvog djela plaće
isključen ►za obračun  drugog djela plaće
Dio plaće u naravi - check box
uključen ►za obračun prvog djela plaće
isključen►za obračun  drugog djela plaće
Mjesečna satnica - upisati fond radnih sati za mjesec obračuna plaće
ukupni fond radnih sati za mjesec obračuna plaće ►za obračun prvog djela plaće
ukupni fond radnih sati za mjesec obračuna plaće ►za obračun drugog djela plaće
Napomena - upisati
JOPPD - poveznica (link) na xml datoteku JOPPD obrasca ►automatski se upisuje
Potvrđeno - datum zaključivanja (potvrde) obračun plaće ►automatski se upisuje
Potvrdio - login korisnika koji je zaključio (potvrdio) obračun plaće ►automatski se upisuje


Godišnji obračun plaće

Identifikator - oznaka JOPPD obrasca (ggddd) ►automatski se upisuje
Broj zapisa - broj zapisa obračuna u aplikaciji ►automatski se upisuje
Podnositelj izvješća - upisati šifru podnositelja izvješća ►Prilog 1. obrasca JOPPD
Vrsta - upisati ►Godišnji obračun plaće
Godina - upisati godinu za koju se radi godišnji obračun plaće
Mjesec - upisati ►12 (dvanaest)
Od dana - upisati 1
Do dana - upisati ►31
Redni broj - upisati redni broj obračuna u mjesecu
Datum isplate - upisati datum isplate po godišnjem obračunu plaće
Korekcija dozvoljena - check box
uključen ►utvrđena razlika poreza i prireza po zaposleniku dodaje se u obračun / isplatu zadnje plaće u tekućoj godini
isključen ►utvrđena razlika poreza i prireza po zaposleniku ne dodaje se u obračun / isplatu zadnje plaće u tekućoj godini
Napomena - upisati
JOPPD - poveznica (link) na xml datoteku JOPPD obrasca ►automatski se upisuje
Potvrđeno - datum zaključivanja (potvrde) obračun plaće ►automatski se upisuje
Potvrdio - login korisnika koji je zaključio (potvrdio) obračun plaće ►automatski se upisuje